Reklamacije

REKLAMACIJE

MATERIJALNI NEDOSTACI

My Accessories d.o.o.  odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15). My Accessories d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isto odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio. My Accessories d.o.o.  ne odgovara za nedostatke koji se pokažu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka kupac ima jedno od sljedećih prava, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

  1. uklanjanje nedostatka,
  2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
  3. sniženje cijene.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Nedostatak postoji:

  • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet; ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata; ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane; kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti; ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.); ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji; ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O  KUPOPRODAJI        

Kupac može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko kupac jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu: Porečka ulica 1, 10 000 Zagreb  ili elektroničkom poštom na: prodaja@nicolemarie.com.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti na sljedećem linku  jednostrani raskid

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.

Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Kako bi kupac utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije koristiti niti poduzimati bilo koje druge radnje kojima bi umanjio vrijednost robe.

Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora. Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena kupcu bude vraćena.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja, osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Sve izravne troškove povrata proizvoda snosi kupac. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procijeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, kupac može poslati putem

  1. pošte na adresu: Porečka ulica 1, 10 000 Zagreb
  2. emailom na adresu:   prodaja@nicolemarie.com.hr

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom. Kako bi kupcu My Accessories d.o.o. odgovorilo na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor kupca zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. 

U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi My Accessories d.o.o.

U slučaju eventualnog spora My Accessories d.o.o. i kupac će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko isto nije moguće, rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR)

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o zaštiti potrošača. Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe,  na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

JAMSTVO I SERVISNI UVJETI

Ako određeni proizvod ima jamstvo ili podliježe servisnim uvjetima, isto je naglašeno u opisu tog proizvoda. Prava iz jamstvenog lista se mogu koristiti samo uz predočenje jamstvenog lista i računa i to za vrijeme trajanja jamstvenog roka.

Ukoliko kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se kupac ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.

My Accessories d.o.o.  zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.